کلیدواژه‌ها = اسطوره
رستم، شخصیتی اسطوره‌ای یا حماسی؟

دوره 9، شماره 33، مهر 1394، صفحه 127-161

سعید شهروئی


اسطورۀ تولد قهرمان

دوره 8، شماره 29، مهر 1393، صفحه 97-116

مریم حسینی؛ نسرین شکیبی ممتاز


بررسی کهن‌الگوی پیر فرزانه در داستان زال

دوره 8، شماره 28، تیر 1393، صفحه 155-179

محمد طاهری؛ حمید آقاجانی؛ فریبا رضایی


بررسی تطبیقی دو شخصیت اسطوره‌ای تاریخی کیخسرو و ذوالقرنین

دوره 8، شماره 27، فروردین 1393، صفحه 69-88

مصطفی گرجی؛ حسین محمدی مبارز


بازشناسی چهرة قهرمان اژدهاکش در سرگذشت ابومسلم خراسانی

دوره 7، شماره 24، تیر 1392، صفحه 33-55

یدالله جلالی پندری؛ سکینه عباسی


رهیافتِ میان‌فرهنگی به گیاه و درخت در اساطیر و ادبیات

دوره 7، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 9-33

علیرضا نیکویی؛ فیروز فاضلی؛ اسماعیل نقدی


تحلیل جایگاه زن و شاه به‌عنوان نمادهایی از کهننمونة «مرکز»

دوره 7، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 149-174

مهدی شریفیان؛ بهزاد اتونی


آمیزش اسطوره و حماسه در روایتی دیگر از بانوگشسب‌نامه

دوره 5، شماره 18، دی 1390، صفحه 145-170

زهرا ریاحی زمین؛ عظیم جباره ناصرو


مقایسة برخی از پرسوناژها در اساطیر روسیه و ایران

دوره 2، شماره 3، مهر 1386، صفحه 105-126

علی تسلیمی؛ عباس خائفی؛ اعظم اسماعیل زاده