کلیدواژه‌ها = شاهنامه
بررسی کهن‌الگوی پیر فرزانه در داستان زال

دوره 8، شماره 28، تیر 1393، صفحه 155-179

محمد طاهری؛ حمید آقاجانی؛ فریبا رضایی


بررسی و تحلیل آیین‌های باروری در شاهنامۀ فردوسی

دوره 8، شماره 27، فروردین 1393، صفحه 41-67

تیمور مالمیر؛ فردین حسین پناهی


بررسی تطبیقی و انتقادی گزارششاهنامه و متون مزدیسنی

دوره 8، شماره 27، فروردین 1393، صفحه 89-114

حسین حیدری؛ محدثه قاسم پور


بررسی ارجاع مشارکین در هفت‌خوان رستم

دوره 7، شماره 26، دی 1392، صفحه 147-176

عباسعلی آهنگر؛ محمدامیر مشهدی؛ ستاره مجاهدی رضاییان


غیبت آرش کمانگیر در شاهنامه

دوره 6، شماره 21، مهر 1391، صفحه 141-169

سوسن جبری؛ خلیل کهریزی


شاهنامه و دیدگاه سه تن از شارحان

دوره 5، شماره 18، دی 1390، صفحه 171-192

محمدرضا نصر اصفهانی؛ فریبا فرخ نژاد


پاگشایی قهرمان در حماسه‌های اسطوره‌ای

دوره 5، شماره 16، تیر 1390، صفحه 81-105

بهروز اتونی


فرآید فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم

دوره 4، شماره 14، دی 1389، صفحه 29-48

علی تسلیمی؛ سید مجتبی میرمیران


تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامة فردوسی براساس نقد اسطوره

دوره 3، شماره 10، دی 1388، صفحه 57-82

فرزاد قائمی؛ محمد جعفر یاحقی؛ مهدخت پورخالقی


آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 133-161

زی با؛ سجّاد آیدِنلو


کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی

دوره 1، شماره 2، تیر 1386، صفحه 143-165

کاووس حسن لی؛ لیلا احمدیان