دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، زمستان 1394 

مقاله علمی پژوهشی

1. طبقه‌بندی ساختاری گونه‌های شعر کوتاه معاصر

صفحه 9-31

سوسن جبری؛ حمید باقری فارسانی