دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، دی 1394 

مقاله علمی پژوهشی

طبقه‌بندی ساختاری گونه‌های شعر کوتاه معاصر

صفحه 9-31

سوسن جبری؛ حمید باقری فارسانی