دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، پاییز 1394 

مقاله علمی پژوهشی

1. راوی بوف کور، رانۀ مرگ و شکاف در نظم نمادین

صفحه 9-36

مجید جلاله وند آلکامی


3. «اقلیت شدن» در بوف کور

صفحه 61-80

علی تسلیمی؛ سمیه قاسمی پور


7. نقد تصحیح شیرین و خسرو امیرخسرو دهلوی

صفحه 163-185

آزاده پوده؛ حسین آقاحسینی؛ محسن محمدی فشارکی