نویسنده = زی با
تعداد مقالات: 8
1. آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه

دوره 2، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 133-161

زی با؛ سجّاد آیدِنلو


2. مؤلفه‌های زمان و مکان روایی در قصص قرآنی

دوره 3، شماره 7 و 8، بهار 1388، صفحه 125-141

زی با؛ ابوالفضل‌ حُری


3. نگاهی دیگر به نسخۀ قونیه وتصحیح فروزانفر از کلّیّات شمس

دوره 3، شماره 7 و 8، بهار 1388، صفحه 207-230

زی با؛ رحمان مشتاق‌مهر


4. تحلیل سه قطره خون با رویکردِ جامعه‌شناسی ساختگرا

دوره 3، شماره 7 و 8، بهار 1388، صفحه 171-188

علی تسلیمی؛ زی با


5. زبان، گونه، گویش و لهجه: کاربردهای بومی و جهانی

دوره 2، شماره 5، بهار 1387، صفحه 91-128

زی با؛ محمد دبیرمقدم


6. هویّت و بازتاب آن در رُمان

دوره 2، شماره 5، بهار 1387، صفحه 61-90

بهزاد برکت؛ زی با