کلیدواژه‌ها = روایت‌شناسی
تحلیل روایت اسطوره‌ای منظومۀ آرش کمانگیر

دوره 9، شماره 32، تیر 1394، صفحه 127-149

فریده داودی مقدم


نمود نحوی روایت در مصیبت‌نامۀ عطار نیشابوری

دوره 9، شماره 31، فروردین 1394، صفحه 137-157

سپیده جواهری؛ مهدی نیک منش


نقش روابط علّی در داستان‌پردازی تفاسیر قرآن

دوره 8، شماره 28، تیر 1393، صفحه 55-75

علیرضا محمدی کله سر


بررسی عملکرد روایت در اشعار نیما با تکیه‌بر نشانه‌شناسی ققنوس

دوره 5، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 7-33

قدرت‌الله طاهری؛ غلامحسین غلامحسین زاده؛ فرزاد کریمی


تحلیل داستان رستم و سهراب براساس نظریه‌های روایت‌شناسی

دوره 5، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 141-168

علی محمدی؛ نوشین بهرامی پور


نقد روایت‌‌شناختی سه داستان کوتاه نادر ابراهیمی

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 163-178

مهیار علوی‏مقدّم؛ سوسن پورشهرام


نقد روایت‌شناسانۀ مجموعۀ «ساعت پنج برای مردن دیر است» بر اساس نظریۀ ژرار ژنت

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 27-49

قدرت‌الله طاهری؛ لیلا‌سادات پیغمبرزاده