کلیدواژه‌ها = زبان فارسی
آیا هر جملۀ مثبت فارسی یک نظیر منفی دارد؟

دوره 7، شماره 25، مهر 1392، صفحه 161-177

بلقیس روشن؛ شهلا باقری


فعل مجهول در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

دوره 5، شماره 16، تیر 1390، صفحه 9-34

محرم رضایتی کیشه‌خاله؛ مجید جلاله وند آلکامی


افعال معین و نمایش نمود در زبان فارسی

دوره 4، شماره 14، دی 1389، صفحه 93-110

مهرداد نغزگوی کهن


«استعلا» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافة فارسی

دوره 4، شماره 13، مهر 1389، صفحه 157-194

سمیه کاظمی نجف آبادی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول


تحول کلمات فارسی در دوره اسلامی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 9-15

علی اشرف صادقی