کلیدواژه‌ها = ساختار
طبقه‌بندی ساختاری گونه‌های شعر کوتاه معاصر

دوره 9، شماره 34، دی 1394، صفحه 9-31

سوسن جبری؛ حمید باقری فارسانی


کارکردهای داستان درونه‌ای

دوره 8، شماره 29، مهر 1393، صفحه 9-41

سمیرا بامشکی؛ نسیم زحمتکش


تحلیل ژرف‌ساخت مجموعه‌داستان کتاب ویران

دوره 7، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 67-95

تیمور مالمیر


بررسیِ توصیف و کارکردهای برجستة آن در رمان

دوره 6، شماره 19، فروردین 1391، صفحه 77-103

منوچهر تشکری؛ الهام بصیرزاده؛ مهوش قویمی