کلیدواژه‌ها = استعاره
رهیافتِ میان‌فرهنگی به گیاه و درخت در اساطیر و ادبیات

دوره 7، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 9-33

علیرضا نیکویی؛ فیروز فاضلی؛ اسماعیل نقدی


والتر بنیامین: اصالت زبان و نقش آن در نقد و نظریۀ ادبی هنری

دوره 6، شماره 21، مهر 1391، صفحه 63-87

علیرضا نیکویی؛ مازیار جفرودی


طبقه‌بندی معنایی اصطلاحات فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی

دوره 6، شماره 20، تیر 1391، صفحه 11-32

محمد راسخ مهند؛ مونا شمس الدینی


نگاهی تازه به چگونگی درک استعاره در زبان فارسی

دوره 6، شماره 19، فروردین 1391، صفحه 151-167

راحله گندمکار


خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی‌شناسی شناختی

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 55-85

مریم سادات فیاضی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا