کلیدواژه‌ها = قصه
ساخت روایی قصه در مثنوی

دوره 7، شماره 25، مهر 1392، صفحه 91-111

بهروز مهدی زاده فرد


قصه‌های عامیانه و انواع ادبی (با تکیه بر فیروزشاه ‌نامۀ بیغمی)

دوره 7، شماره 24، تیر 1392، صفحه 11-32

امید ذاکری کیش؛ محسن محمدی فشارکی


مبانی و رویکردهای واقع نمایی در مثنوی

دوره 4، شماره 11، فروردین 1389، صفحه 31-59

نصرالله امامی؛ بهروز مهدی‌زاده فرد


روایت های مطایبه آمیز هزار و یک شب

دوره 3، شماره 10، دی 1388، صفحه 157-186

نجمه حسینی سروری؛ محمدرضا صرفی؛ محمود مدبری؛ ناصر محسنی نیا


روایت و دامنة زمانی روایت در قصه‌های مثنوی

دوره 2، شماره 5، فروردین 1387، صفحه 129-160

نصرالله امامی؛ بهروز مهدی‌زاده فرد