کلیدواژه‌ها = زمان
باورهای زروانی در داستان رستم و اسفندیار

دوره 9، شماره 34، دی 1394، صفحه 153-177

کلثوم غضنفری


نقش روابط علّی در داستان‌پردازی تفاسیر قرآن

دوره 8، شماره 28، تیر 1393، صفحه 55-75

علیرضا محمدی کله سر


روایت زمان در رمانِِ از شیطان آموخت و سوزاند

دوره 4، شماره 12، تیر 1389، صفحه 7-30

فیروز فاضلی؛ فاطمه تقی نژاد


روایت و دامنة زمانی روایت در قصه‌های مثنوی

دوره 2، شماره 5، فروردین 1387، صفحه 129-160

نصرالله امامی؛ بهروز مهدی‌زاده فرد