نویسنده = بهزاد برکت
اسطورۀ مرگ و باززایی در سووشون و کلیدر

دوره 8، شماره 27، فروردین 1393، صفحه 9-40

بهزاد برکت؛ محرم رضایتی کیشه خاله؛ مجید جلاله وند


روایت‌شناسی شناختی (کاربست نظریۀ آمیختگی مفهومی بر قصه‌های عامیانة ایرانی)

دوره 6، شماره 21، مهر 1391، صفحه 9-32

بهزاد برکت؛ بلقیس روشن؛ زینب محمدابراهیمی؛ لیلا اردبیلی


هویّت و بازتاب آن در رُمان

دوره 2، شماره 5، فروردین 1387، صفحه 61-90

بهزاد برکت؛ زی با


تحلیل گفتمانی دشواریهای ترجمه ادبی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 29-47

بهزاد برکت