نویسنده = بهزاد برکت
تعداد مقالات: 4
1. اسطورۀ مرگ و باززایی در سووشون و کلیدر

دوره 8، شماره 27، بهار 1393، صفحه 9-40

بهزاد برکت؛ محرم رضایتی کیشه خاله؛ مجید جلاله وند


2. روایت‌شناسی شناختی (کاربست نظریۀ آمیختگی مفهومی بر قصه‌های عامیانة ایرانی)

دوره 6، شماره 21، پاییز 1391، صفحه 9-32

بهزاد برکت؛ بلقیس روشن؛ زینب محمدابراهیمی؛ لیلا اردبیلی


3. هویّت و بازتاب آن در رُمان

دوره 2، شماره 5، بهار 1387، صفحه 61-90

بهزاد برکت؛ زی با


4. تحلیل گفتمانی دشواریهای ترجمه ادبی

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 29-47

بهزاد برکت