نویسنده = ������������ ��������������������� ��������
اسطورۀ مرگ و باززایی در سووشون و کلیدر

دوره 8، شماره 27، فروردین 1393، صفحه 9-40

بهزاد برکت؛ محرم رضایتی کیشه خاله؛ مجید جلاله وند


بررسی وندها در گویش کهنوجی

دوره 6، شماره 22، دی 1391، صفحه 173-195

محرم رضایتی کیشه‌خاله؛ محسن بتلاب اکبرآبادی


فعل مجهول در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

دوره 5، شماره 16، تیر 1390، صفحه 9-34

محرم رضایتی کیشه‌خاله؛ مجید جلاله وند آلکامی


بررسی ریشه و مادة افعال در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 111-132

محرم رضایتی کیشه‌خاله؛ جهاندوست سبزعلیپور


ساخت ارگتیو در گویش تاتی خلخال

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 89-105

محرم رضایتی؛ جهاندوست سبزعلی پور