کلیدواژه‌ها = رستم
باورهای زروانی در داستان رستم و اسفندیار

دوره 9، شماره 34، دی 1394، صفحه 153-177

کلثوم غضنفری


رستم، شخصیتی اسطوره‌ای یا حماسی؟

دوره 9، شماره 33، مهر 1394، صفحه 127-161

سعید شهروئی


فرآید فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم

دوره 4، شماره 14، دی 1389، صفحه 29-48

علی تسلیمی؛ سید مجتبی میرمیران