نویسنده = پارسا یعقوبی جنبه سرایی
سطوح تعلیق و تثبیت معنای نظربازی در نگاه عارفانۀ غزل سعدی

دوره 7، شماره 26، دی 1392، صفحه 9-24

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ زهرا ابطحی


سهم علائم ویرایشی در داستان‌پردازی پسامدرن فارسی

دوره 6، شماره 22، دی 1391، صفحه 155-171

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ معصومه منتشلو


ساختار روایی کلیله و دمنه براساس گفتمان‌کاویِ تعاملِ رای و برهمن

دوره 5، شماره 18، دی 1390، صفحه 71-100

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ فاتح احمدپناه