کلیدواژه‌ها = تکرار
ساخت روایی قصه در مثنوی

دوره 7، شماره 25، مهر 1392، صفحه 91-111

بهروز مهدی زاده فرد


تحلیل ژرف‌ساخت مجموعه‌داستان کتاب ویران

دوره 7، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 67-95

تیمور مالمیر