کلیدواژه‌ها = پیرنگ
ساخت روایی قصه در مثنوی

دوره 7، شماره 25، مهر 1392، صفحه 91-111

بهروز مهدی زاده فرد


تحلیلِ فرمالیستی پیرنگ در داستان های کوتاه معاصر فارسی

دوره 4، شماره 13، مهر 1389، صفحه 61-83

محمود رضایی دشت ارژنه؛ قدرت قاسمی پور