نویسنده = ������������ ��������
نگرش احمد غزّالی به عشق بربنیاد نظریة استعارة شناختی

دوره 7، شماره 26، دی 1392، صفحه 49-71

ابوالقاسم قوام؛ زهره هاشمی