نویسنده = ���������� ������������
مفهوم «فراست» در گفتمانِ عرفی و عرفانی

دوره 4، شماره 13، مهر 1389، صفحه 7-28

علیرضا نیکویی؛ اختیار بخشی


بررسی مقایسه‌ای عنصر نور در مثنوی با مهم‌ترین آثار عرفانی ادب فارسی

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 79-99

محمدکاظم یوسفپور؛ اختیار بخشی