نویسنده = محمدرضا پهلوان نژاد
بررسی صوری و معنایی نشانه‌های بازخوردی در زبان فارسی

دوره 5، شماره 16، تیر 1390، صفحه 107-122

محمدرضا پهلوان نژاد؛ مهناز آزادمنش