نویسنده = �������������� ��������
چند واژه در فرهنگ‌های فارسی

دوره 6، شماره 20، تیر 1391، صفحه 155-167

مجید منصوری


دربارة دو تصحیف در تذکره الاولیا

دوره 4، شماره 12، تیر 1389، صفحه 89-103

مجید منصوری


تأملی در برخی ترکیب های برهان قاطع

دوره 3، شماره 9، مهر 1388، صفحه 173-196

مجید منصوری