کلیدواژه‌ها = بوف کور
راوی بوف کور، رانۀ مرگ و شکاف در نظم نمادین

دوره 9، شماره 33، مهر 1394، صفحه 9-36

مجید جلاله وند آلکامی


«اقلیت شدن» در بوف کور

دوره 9، شماره 33، مهر 1394، صفحه 61-80

علی تسلیمی؛ سمیه قاسمی پور