کلیدواژه‌ها = اسکندرنامۀ نقالی
جنبه‌های مردم‌‌شناختی داستان اسکندرنامۀ نقالی

دوره 7، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 35-65

حسن ذوالفقاری؛ بهادر باقری؛ ندا حیدرپور