کلیدواژه‌ها = وند اشتقاقی
بررسی وندها در گویش کهنوجی

دوره 6، شماره 22، دی 1391، صفحه 173-195

محرم رضایتی کیشه‌خاله؛ محسن بتلاب اکبرآبادی