کلیدواژه‌ها = گونه‌های سخن
درآمدی بر نظریة گونه‌های ادبی

دوره 6، شماره 19، فروردین 1391، صفحه 29-56

قدرت قاسمی پور