کلیدواژه‌ها = شرح
شاهنامه و دیدگاه سه تن از شارحان

دوره 5، شماره 18، دی 1390، صفحه 171-192

محمدرضا نصر اصفهانی؛ فریبا فرخ نژاد