کلیدواژه‌ها = قصص قرآنی
مؤلفه‌های زمان و مکان روایی در قصص قرآنی

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 125-141

زی با؛ ابوالفضل‌ حُری