کلیدواژه‌ها = داستان معاصر
نقد روایت‌‌شناختی سه داستان کوتاه نادر ابراهیمی

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 163-178

مهیار علوی‏مقدّم؛ سوسن پورشهرام