کلیدواژه‌ها = گویش گیلکی
ریشه‌شناسی چند واژه از گویش گیلکی

دوره 8، شماره 30، دی 1393، صفحه 117-131

بلقیس روشن؛ نرجس بانو صبوری


به سوی طراحی اطلس زبانی گویش گیلکی

دوره 5، شماره 17، مهر 1390، صفحه 165-183

وحید بصیرت؛ علی رضا قلی فامیان