نویسنده = �������������� ����������
نمود نحوی روایت در مصیبت‌نامۀ عطار نیشابوری

دوره 9، شماره 31، فروردین 1394، صفحه 137-157

سپیده جواهری؛ مهدی نیک منش