نویسنده = �������� ������������
فراداستان تاریخ‌نگارانه؛ مطالعۀ موردی: مارمولکی که ماه را بلعید

دوره 8، شماره 27، فروردین 1393، صفحه 163-186

غلامرضا پیروز؛ قدسیه رضوانیان؛ سروناز ملک