نویسنده = �������������� ��������
مولوی و منطق‌الطیر خاقانی

دوره 7، شماره 25، مهر 1392، صفحه 113-134

مهدی نیکمنش