نویسنده = ابراهیم کنعانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نشانه معناشناختی شعرِ «باران»

دوره 7، شماره 25، پاییز 1392، صفحه 59-89

حمیدرضا شعیری؛ عصمت اسماعیلی؛ ابراهیم کنعانی