نویسنده = �������������� ������������ �������� ��������
جنبه‏های نمایشی مناظرۀ فطرت بخارایی

دوره 7، شماره 24، تیر 1392، صفحه 57-82

ابراهیم خدایار؛ مریم الهامیان؛ محمد جعفر یوسفیان کناری