نویسنده = ������������ ����������
تحلیل جایگاه زن و شاه به‌عنوان نمادهایی از کهننمونة «مرکز»

دوره 7، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 149-174

مهدی شریفیان؛ بهزاد اتونی