نویسنده = ������������ ��������
عناصر و مضامین ترسایی در شعر شاملو

دوره 5، شماره 17، مهر 1390، صفحه 121-141

منوچهر جوکار؛ عارف رزیجی