نویسنده = ������ ���������� ����������
روایت زمان در رمانِِ از شیطان آموخت و سوزاند

دوره 4، شماره 12، تیر 1389، صفحه 7-30

فیروز فاضلی؛ فاطمه تقی نژاد