نویسنده = ���������� �������� ��������
بررسی و تحلیل مقدمه ها در شرح نویسی بر متون ادبی

دوره 4، شماره 11، فروردین 1389، صفحه 87-119

احمد رضی؛ زینب رفاهی بخش