نویسنده = ������������ ��������
بررسی توصیفی، تحلیلی و انتقادی رمانهای عامه پسند ایرانی

دوره 3، شماره 10، دی 1388، صفحه 109-136

علی صفایی؛ کبری مظفری