نویسنده = ������������ ����������
وجوه اقتباس سینمایی از سیرالعباد سنایی

دوره 3، شماره 9، مهر 1388، صفحه 129-149

مرتضی محسنی؛ علیرضا پورشبانان