نویسنده = ������������������ ��������
زبان، گونه، گویش و لهجه: کاربردهای بومی و جهانی

دوره 2، شماره 5، فروردین 1387، صفحه 91-128

زی با؛ محمد دبیرمقدم