نویسنده = ���������� ���������� ����������
بررسی وجه فعل در زبان فارسی برپایة نظریة فضاهای ذهنی

دوره 6، شماره 20، تیر 1391، صفحه 135-154

فردوس آقاگل زاده؛ زهرا عباسی


تحلیل گفتمانی جزیرۀ سرگردانی و پیوند معناییِ آن با دیگر رمان های سیمین دانشور

دوره 5، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 35-57

فردوس آقاگل زاده؛ حسینعلی قبادی؛ سیدعلی دسپ


تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 17-27

فردوس آقاگل زاده