نویسنده = علی محمدی
صدامعنایی در شعر گفتاری معاصر

دوره 8، شماره 27، فروردین 1393، صفحه 137-161

علی محمدی؛ ماندانا کمرخانی


تحلیل داستان رستم و سهراب براساس نظریه‌های روایت‌شناسی

دوره 5، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 141-168

علی محمدی؛ نوشین بهرامی پور