نویسنده = ������ �������������� ��������������������
«استعلا» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافة فارسی

دوره 4، شماره 13، مهر 1389، صفحه 157-194

سمیه کاظمی نجف آبادی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول