نویسنده = ���������������� ��������
توالی بندهای قیدی در زبان فارسی

دوره 9، شماره 32، تیر 1394، صفحه 173-192

محمد راسخ مهند؛ رقیه سلیمیان