نویسنده = ���������� �������� ��������
اسطورۀ مرگ و باززایی در سووشون و کلیدر

دوره 8، شماره 27، فروردین 1393، صفحه 9-40

بهزاد برکت؛ محرم رضایتی کیشه خاله؛ مجید جلاله وند