نویسنده = ���������� ������ ������������ ����������
تحلیلِ فرمالیستی پیرنگ در داستان های کوتاه معاصر فارسی

دوره 4، شماره 13، مهر 1389، صفحه 61-83

محمود رضایی دشت ارژنه؛ قدرت قاسمی پور