نویسنده = ���������������� ����������
آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 133-161

زی با؛ سجّاد آیدِنلو