نویسنده = سجّاد آیدِنلو
تعداد مقالات: 1
1. آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه

دوره 2، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 133-161

زی با؛ سجّاد آیدِنلو