نویسنده = ���������� ������������������ ����������
بررسی ریشه‌شناختی چند واژۀ تالشی

دوره 8، شماره 30، دی 1393، صفحه 133-150

مهدی کارگر؛ بهزاد چراغی جولاندان